محمدرضا مغدانی پنجشنبه 12 آذر 1394 12:34 ب.ظ نظرات ()
در این پست بعضی از اصلاحات انگلیسی رو قرار دادم که کاربرد زیادی در زندگی روزمره و جملات دارند. امیدوارم از این پست مانند پست دیگر راضی باشید


I have to see about it
حالاببینم چی میشه
***
Are you teasing me
مسخره ام میکنی؟
***
Stay where you are
همون جا وایسا
***
I"ll sue you
من ازدست شماشکایت میکنم
***
Give that to me
اونو بده به من
***
He"s not okay at all
حالش خیلی بده
***
It"s the end of me
بیچاره شدم
***
I am worried
دلم شورمیزنه
***
That is no problem
اشکال نداره
***
What do you need
امرتون؟
***
Here you are
بفرمایید
***
Have a nice time
خوش باشی
***
Good old days
یادش بخیر
***
God help me
خدابخیرکنه
***
Keep that in mind
دیگه سفارش نکنما
***
Good job
دستت طلا
***
Stick to your job
بچسب به کارت
***
God willing
انشاالله
***
Back to work
به کارت برس
***
You know what
میدونی چیه؟
***
Where then
پس کجا؟
***
I"ll show you
بهت نشون میدم
***
Keep it away
بگیرش کنار
***
It"s all your fault
همه اش تقصیرتواست
***
God bless you
خداحفظت کنه
***
I"ve some ideas
یه فکرهایی دارم
***
Go faster
گازشوبگیر
***
Are you saying it again
دوباره اونوگفتی؟
***
Let"s go in
بریم داخل
***
Hold your respect
احترام خودتو نگه دار
***
Mind your words
حرف دهنتو بفهم
***
As you wish
هرجورراحتی
***
See who is it
ببین كیه
***
Shame on you
خجالت بکش
***
I"ve made my mind
تصمیمو گرفتم
***
Are you feeling better
بهتری؟
***
As you wish,God
خدایا راضی ام به رضای تو